Preskocit navigáciu

Oddelenie zdravotníckeho prieskumu a diagnostiky vysoko nebezpečných nákaz


Oddelenie  zdravotníckeho prieskumu a diagnostiky vysoko nebezpečných nákaz vykonáva na svojich pracoviskách špecializované zdravotnícke činnosti zamerané na prevenciu prenosných ochorení a šírení nákaz vo vojenských jednotkách,  priestoroch a zariadeniach Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).

Skupina laboratórnej diagnostiky – identifikačné laboratórium

 Činnosť pracoviska je zameraná na ochranu zdravia a poskytovanie včasnej a presnej laboratórnej diagnostiky. Pracovisko je spôsobilé vykonávať mikrobiologické a biologické skúšanie klinických vzoriek a vzoriek životného prostredia ako aj vyjadrovať názory a interpretácie k výsledkom skúšok.

Pracovisko vyšetruje vzorky biologického materiálu a podieľa sa na objasňovaní príčin vzniku a šírenia vybraných ochorení bakteriálnej, vírusovej a parazitárnej etiológie. Pri svojej práci používa priame a nepriame metódy dôkazu. Ďalej zabezpečuje vyšetrovanie vzoriek podozrivých na prítomnosť nebezpečných pôvodcov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva (bioterorizmus).

V oblasti biológie životného prostredia zabezpečuje komplexné analýzy vzoriek životného a pracovného prostredia (vody, potraviny, predmety bežného užívania, vnútorné a vonkajšie ovzdušie, prevádzkové a skladovacie priestory). Predmetom skúmania sú mikrobiologické a biologické ukazovatele, ktoré ovplyvňujú hygienickú kvalitu prostredia a majú dopad na zdravotný stav vojsk.

Pracovisko BSL-3 je špecializovaným pracoviskom OS SR zamerané na nadstavbovú a konečnú laboratórnu diagnostiku a potvrdenie laboratórnych výsledkov. Slúži ako referenčné laboratórium pre Tím preventívnej medicíny a  Nasaditeľný tím na vyšetrenie nákaz. Toto pracovisko vykonáva činnosť podľa štandardizovaných metód (STN,STANAG) a v súlade so zásadami SLP, vykonáva expertíznu a metodickú činnosť, zabezpečuje laboratórnu diagnostiku pre epidemiologický dohľad, uschováva vzorky biologického materiálu alebo iného materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia a ktorý bol získaný z potvrdeného prípadu ochorenia,  spolupracuje s príslušnými orgánmi v rámci NATO,  vojenským úradom hygieny a epidemiológie a civilnými zariadeniami, zabezpečuje zaškoľovanie a dlhodobé stáže príslušníkov tímov v nových laboratórnych metodikách.

Tím preventívnej medicíny

Plní úlohy v priestore operácie (bojiska) za účelom monitorovania zdravotnej situácie vojsk zameranej na prevenciu infekčných ochorení a prenosných ochorení. Vykonáva zber, analýzu a vyhodnocuje dôkazy a podozrenia na ochorenia. Tím je spôsobilý rýchleho nasadenia do priestoru operácie na preverenie situácie zameranej na prevenciu ochorení. V prípade podozrení na možnosť vzniku ochorenia v rámci nasadených jednotiek navrhuje veliteľovi operácie  opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia ochorení aplikovateľné v priestore operácie. Podľa možnosti vzniknutej situácie vykonáva rýchlu diagnostiku a identifikuje možného pôvodcu ochorenia a ďalšie možné zdroje prepuknutia nákazy.

Nasaditeľný tím na vyšetrenie nákaz

Plní úlohy v oblasti plánovania, organizovania a vyhodnocovania epidemiologického a zdravotníckeho prieskumu priestoru operácie (bojiska).Tento tím je spôsobilý vykonávať odber  klinických vzoriek, vzoriek vonkajšieho prostredia, potravín, stravy, priestorov epidemiologicky závažných činnosti, vykonávať chemickú, mikrobiologickú analýzu a identifikovať  pôvodcu ochorenia (agens) v priestore nasadenia v prípade prepuknutia nebezpečného prenosného ochorenia alebo pri použití BTCHL, BBP alebo JZ. Ďalej je schopný identifikovať rizika nákazy, indikovať nevyhnutné opatrenia na šírenie nákazy a navrhovať veliteľovi operácie kontrolné opatrenia a odporúčania pre zamedzenie šírenia nákazy.

Fotogaléria: 

Foto1Foto1Foto1Foto1Foto2Foto2Foto2Foto2Foto3Foto3Foto3Foto3

Skočiť na menu


Share