Preskocit navigáciu

Oddelenie epidemiológie, hygieny, veterinárneho zabezpečenia a laboratórnej diagnostiky


Oddelenie epidemiológie, hygieny, veterinárneho zabezpečenia a  laboratórnej diagnostiky

Vzniklo 1. júla 2006 po zrušení Vojenského veterinárneho ústavu v Košiciach premiestnením niekoľkých jeho zamestnancov do štruktúr Vojenskej nemocnice Ružomberok, pracovisko Liptovský Mikuláš. Reorganizáciou v roku 2010 sa stalo súčasťou Odboru špecializovaných  zdravotníckych a veterinárnych činností Úradu hlavného lekára Ružomberok.

Oddelenie epidemiológie, hygieny, veterinárneho zabezpečenia a laboratórnej diagnostiky je špecializovaná odborná zložka, ktorá vykonáva laboratórnu diagnostiku so zameraním na mikrobiológiu, biochémiu a chémiu, kontrolnú a inšpekčnú činnosť v oblasti potravinovej bezpečnosti, hygieny potravín a komunálnej hygieny. Za účelom identifikácie profesionálnych vojakov OS SR vykonáva špeciálnu diagnostiku v oddelení špeciálnej identifikácie a databázy (Biobanka). Ďalej plní úlohy Cieľa síl G 4233 Preventive Medicine and Rapid deployable outbreak investigation teams (Tímy preventívnej medicíny a rýchlonasaditeľné tímy pre vyšetrovanie vzniku epidémií). Taktiež prevádzkuje špecializované pracovisko pre prácu s biologickými agens.

Svojou odbornou účasťou sa podieľa na pripomienkovom konaní noriem v hygienicko-epidemiologickej oblasti, štandardizácie a implementácie noriem NATO (STANAG, AJP, AMed) v podmienkach OS SR, vypracováva špecifikácie a podieľa sa na výbere špeciálnej diagnostickej a laboratórnej techniky pre potreby veterinárnej a zdravotníckej služby OS SR.

Oddelenie má za úlohu výkon rekognoskácie miesta nasadenia ozbrojených síl SR v zahraničí so zreteľom na hygienicko-epidemiologické zabezpečenie a potravinovú bezpečnosť.

HISTÓRIA:

Vojenský veterinárny ústav v Košiciach bol zriadený ako nástupca Veterinárního Oddílu v Prahe v roku 1977. Bol odborným, výskumným, vývojovým, školiacim zariadením Československej armády, Armády Slovenskej republiky.

Pred ukončením svojej činnosti v roku 2006 mal VVÚ Košice tieto zložky:

 • Riaditeľstvo
 • Odbor logistiky
 • Odbor biologickej bezpečnosti
 • Identifikačné laboratórium PMHEL

  Malo za úlohu zabezpečenie základných laboratórnych vyšetrení pre hygienické, protiepidemické a protiepizootické zabezpečenie vojsk v poľných podmienkach, rýchle laboratórne vyšetrenie vzoriek potravín, vody, ovzdušia a vonkajšieho prostredia, biologického materiálu, vrátane zamorenia otravnými látkami a identifikáciu pôvodcov zvlášť nebezpečných prenosných nákaz (B - agens)
 • Oddelenie biologickej ochrany letísk a ekológie

  Sa zaoberalo identifikáciou biologického materiálu po zrážkach lietadiel s vtákmi, vykonávalo ekologické prieskumy letísk podľa Anex 14 ICAO. Slúžilo ako referenčné pracovisko pre zrážky lietadiel s vtákmi v spoluráci s Leteckým úradom SR. Príslušníci vykonávali Kontroly biologického znečistenia pre útvary a zariadenia OS SR. Projekt APVT (neskôr APVV) - Monitoring vybraných zoonóz prenášaných vtákmi migrujúcimi územím Slovenska, kde sa na základoch molekulovej biológie zisťovali pôvodcovia chorôb súčasne umožňovali nácvik techník rýchlej diagnostiky biologických agens. V tomto bola nadviazaná úzka spolupráca s Virologickým ústavom SAV v Bratislave.
 • Odbor potravinovej bezpečnosti

  Plnil nasledovné úlohy:
  • Výber a evidencia civilných dodávateľov potravín
  • Potravinový dozor u civilných dodávateľov potravín
  • Potravinový dozor vo vojenských útvaroch a zariadeniach
  • Vykonávanie hygienických mikrobiologických depistáží
  • Vývoj systémov a metód kontrolnej činnosti na princípe HACCP – kritické kontrolné miesta
  • Národný program úradnej kontroly potravín v rezorte Ministerstva obrany.
  • Systém rýchlej výmeny informácií a analýza rizika
  • Vývoj nových typov a druhov potravinových dávok
  • PODAP (Pohotovostné dávky potravín)
  • DANAP (Dávky potravín na prežitie)
  • Zabezpečenie výroby špeciálneho vojenského proviantu

Vojenský veterinárny ústav v rozmedzí rokov 2001 až 2005 vyvinul
Veterinárny informačný systém územia - VISUV, s komplexnými aktuálnymi informáciami v celom rozsahu veterinárneho zabezpečenia OS SR.

FOTOGALÉRIA: 


Foto1Foto1Foto1Foto1Foto2Foto2Foto2Foto2Foto3Foto3Foto3Foto3

Skočiť na menu


Share