Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


 • komplexne zabezpečuje úlohy v rámci Cieľov síl G 4240 – poľná mobilná zdravotnícka jednotka ROLE 2E a 2 ľahko manevrovateľné chirurgické tímy
 • komplexne zabezpečuje úlohy v rámci Cieľov síl G 4233 tímy preventívnej medicíny a rýchlonasaditeľné tímy na vyšetrenie vzniku epidémií /PM a RDOIT/,
 • zodpovedá za vojensko odbornú pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov cieľov síl a príslušníkov Vojenskej nemocnice a materiálnu vybavenosť cieľov síl,
 • zabezpečuje výcvik a neustály odborný rast príslušníkov PMZJ ROLE 2E, LM chirurgických tímov, tímov PM a RDOIT a ostatných príslušníkov VN
 • oddelením biobanky vykonáva odber odtlačkov prstov, odber biologickej vzorky a zubné záznamy vrátane panoramatickej röntgenovej snímky chrupu a archivuje túto databázu
 • organizuje a vykonáva zdravotnícke zabezpečenie výcviku jednotiek OS SR podľa požiadaviek veliteľov síl
 • plní úlohy spojené s vytváraním 2 vojnových doplnkov
 • komplexne zabezpečuje vykonávanie certifikovaného kurzu 1. pomoci
 • komplexne zabezpečuje vykonávanie kariérnych a ostatných odborných kurzov zdravotníckych odborností
 • organizuje a vykonáva vstupný odborný výcvik profesionálnych vojakov zdravotníckych odborností
 • organizuje a vykonáva akreditované kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a pre vodičov
 • organizuje a vykonáva akreditované kurzy inštruktorov prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a pre vodičov
 • organizuje a vykonáva akreditované kurzy obslúh PDP a MKS pre príslušníkov OS SR a príslušníkov MV SR
 • organizačne zabezpečuje odbornú prípravu a vzdelávanie lekárov v predatestačnej príprave
 • organizačne zabezpečuje odbornú prípravu lekárov a stredného zdravotného personálu v zdravotníckych zariadeniach
 • vykonáva hygienicko-epidemiologický dozor s dôrazom na potravinovú bezpečnosť u útvarov a zariadení OS SR, u dodávateľov potravín v civilnom sektore a pri špeciálnej výrobe potravín pre rezort MO SR
 • vykonáva laboratórnu analýzu vzoriek vôd, potravín a komunálnej hygieny z útvarov zariadení a výcvikových priestorov OS SR
 • vykonáva laboratórne práce s reálnymi biologickými faktormi
 • komplexne organizuje a vykonáva odber krvi a krvných derivátov mobilnými prostriedkami a v spolupráci so štátnymi hmotnými rezervami zásobuje príslušníkov OS SR krvou a krvnými derivátmi v krízových situáciách,
 • vykonáva diagnostiku, liečbu, prevenciu a dispezarizáciu liečených osôb, starostlivosť a izoláciu chorých príslušníkov OS SR so zvlášť nebezpečnými infekčnými ochoreniami a toxickými onemocneniami.
 • poskytuje odborné konzultácie pre vedenie výcviku s BTL a NPL pre príslušníkov OS SR
 • komplexne zabezpečuje plnenie úloh v rámci nevojenských ohrození, pohotovosti, bojovej pohotovosti a mobilizačnej pripravenosti
 • zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ochrany utajovaných skutočností
 • zabezpečuje plnenie úloh štátneho odborného technického dozoru (odborné prehliadky a revízie zdravotníckej techniky v rámci OS SR)
 • komplexne zabezpečuje hospodárenie s pohyblivými, centrálnymi a dispozičnými zásobami zdravotníckeho materiálu OS SR
 • personálne a metodicky sa podieľa na vykonávaní vojskových skúšok novo zavádzanej zdravotníckej techniky a materiálu
 • vykonáva vojenské psychologické činnosti
 • vykonáva posudzovanie zdravotného stavu profesionálnych vojakov v rámci prieskumnej lekárskej komisie
 • vedie centrálnu evidenciu hnuteľného majetku ( zdravotníckeho a veterinárskeho materiálu) vojsk OS SR v ZT I, II a IV v projekte ISE SAP R/3
 • podieľa sa na plnení úloh zabezpečenia zahraničných mierových misií zdravotníckym materiálom
 • metodicky riadi, analyzuje a vykonáva správcovstvo číselníkov VČM a kodifikáciu pre ZT I, II, a IV, materiálu začínajúceho dvojčíslom 05
 • v pôsobnosti spádovej materiálovej učtárne vykonáva zavedenie hnuteľného majetku do systému SAP R/3 z decentrálnych nákupov útvarov a zariadení v spáde

 

Skočiť na menu


Share