Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


A. V oblasti správy majetku, účtovníctva a špeciálnych činností

 • vedie centrálnu evidenciu hnuteľného majetku ( zdravotníckeho a veterinárskeho materiálu) vojsk OS SR v ZT I, II a IV v projekte ISE SAP R/3,
 • vykonáva systémovú podporu v oblasti evidencie, účtovníctva, výkazníctva a kodifikácie hnuteľného majetku,
 • podieľa sa na vypracovaní podkladov pre nadriadený odborný orgán k rozhodovaniu v oblasti evidencie, účtovníctva, výkazníctva a kodifikácie hnuteľného majetku,
 • metodicky riadi, analyzuje a vykonáva správcovstvo číselníkov VČM a kodifikáciu pre ZT I, II, a IV, materiálu začínajúceho dvojčíslom 05,
 • v pôsobnosti spádovej materiálovej učtárne vykonáva zavedenie hnuteľného majetku do systému SAP R/3 z decentrálnych nákupov útvarov a zariadení v spáde ( región Liptovský Mikuláš, Ružomberok)
 • vykonáva kontrolu správnosti vedenia evidencie zdravotníckeho materiálu v útvaroch OS SR,
 • katalogizácia materiálu triedy 05, zatrieďovanie materiálu podľa klasifikácie produkcie a určovanie odpisových sadzieb v súčinnosti so systémom štátnej pokladnice,
 • vykonáva systémovú podporu pri plnení úloh periodickej inventarizácie majetku štátu v správe MO SR,

B. V oblasti zabezpečenia zdravotníckym a veterinárskym materiálom

 • preberá materiál a vystavuje prevádzkovú dokumentáciu na prevzatý materiál a techniku na základe kúpnych zmlúv uzatvorených ÚIA MO SR
 • preberá a ošetruje materiál od rušených VÚ
 • komplexne sa stará o skladovaný materiál a techniku (inventarizácie, prekonzervácie, ošetrovanie, podklady pre revízie tlakových a elektrických zariadení.)
 • organizuje nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným hnuteľným majetkom v zmysle odborných predpisov a nariadení)
 • podieľa sa na procese tvorby a obmeny pohyblivých a centrálnych zásob materiálu,
 • plní úlohy materiálového zabezpečenia mierového života a mobilizácie útvarov a zariadení v rezorte MO SR –zabezpečuje doplňovanie materiálom v priebehu mobilizácie,
 • obhospodaruje Centrálne zásoby a Dispozičné zásoby vytvorené v ZT I, II a IV.
 • podieľa sa na plnení úlohy zabezpečenia materiálom mierových misií vyčlenených
 • pre OSN a NATO,
 • podieľa sa na komisionálnom posudzovaní stavu nadpočetnej vojenskej techniky a materiálu,
  • zabezpečuje sústreďovanie, zhodnocovanie a rušenie neupotrebiteľného
  • zdravotníckeho materiálu,
  • zabezpečuje sústreďovanie, zhodnocovanie a likvidáciu nebezpečného odpadu
  • ( lieky, suroviny, chemikálie)

C. Samostatný odborný referent špecialista – farmaceut:

 • vykonáva odborný dohľad pri manipulácii s liekmi očkovacími látkami a zdravotníckymi pomôckami
 • vykonáva kontrolu nakladania s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami v útvaroch a zariadeniach OS SR
 • rieši problematiku nakladania s nebezpečným odpadom
 • podieľa sa na uvádzaní rozhodnutí Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv do praxe v OS SR

Skočiť na menu


Share