Preskocit navigáciu

Skupina posudkových a psychologických činností


Skupina posudkových a psychologických činností

Prieskumná komisia MO SR pracuje ako prvostupňový správny orgán v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti so zákonom č. 82/2010 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prieskumným konaním sa posudzuje zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie, do ktorej je ustanovený z dôvodu zmeny jeho zdravotného stavu. Zdravotná spôsobilosť sa zisťuje na základe lekárskej prehliadky, ktorú možno doplniť odborným lekárskym vyšetrením.

Podmienky posudzovania zdravotnej spôsobilosti sú uvedené vo Výnose MO SR
č. SELP/K-32/5-173 o podmienkach posudzovania zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie a jej kritériá z 27. októbra 2005.

Zloženie prieskumných komisií:

Prieskumná komisia MO SR je na základe zákona č. 82/2010 Z. z., § 84 ods. 4 zriadená Ministerstvom obrany SR. Zloženie prieskumnej komisie,  územnú  pôsobnosť  a jej rokovací poriadok upravuje Služobný predpis hlavného Služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 51/2010 o zložení, územnej pôsobnosti a rokovacom poriadku Ústrednej vojenskej lekárskej komisie a prieskumných komisií zo dňa 17. júna 2010.

Podľa služobného predpisu čl. 2 ods. 1, písmeno

a)      je zriadená prieskumná komisia pre územný obvod Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja -  Prieskumná komisia č. 1  - predseda: mjr. MUDr. Mária Pavelová - ÚHL Ružomberok.

b)      je zriadená prieskumná komisia pre územný obvod Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja - Prieskumná komisia č.2 - predseda: kpt. MUDr. Ladislav Neubert – ÚHL Ružomberok

Psychologické činnosti

V rámci psychologických činností sa vykonávajú psychodiagnostické vyšetrenia profesionálnych vojakov a ostatných zamestnancov OS SR:

1. Posúdenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo

Psychodiagnostické vyšetrenie na spôsobilosť profesionálnych vojakov viesť motorové vozidlo je vykonávané:

a)      na odporučenie strediska výberu personálu OdPeM GŠ OS SR

b)      na odporučenie služobného lekára po uplynutí platnosti predchádzajúceho vyšetrenia.

2. Posúdenie spôsobilosti vykonávať štátnu službu mimo územia SR

Psychodiagnostické vyšetrenie pred vyslaním profesionálnych vojakov na pôsobenie mimo územia SR sa vykonáva ako súčasť vyšetrenia celkového zdravotného stavu (v rámci lekárskeho vysvedčenia). Vyšetrenie hodnotí aktuálny psychický stav profesionálnych vojakov ku dňu vyšetrenia so zameraním na záťaž a kompenzáciu osobnostnej skladby.

3. Psychodiagnostické vyšetrenie so zameraním na individuálne posúdenie psychického stavu

4. Psychologická príprava profesionálnych vojakov pred dopravným  psychologickým vyšetrením

5. Intervencia a psychologická služba v individuálnych prípadoch u profesionálnych vojakov

Skočiť na menu


Share