Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


HLAVNÉ ÚLOHY SKUPINY EPIDEMIOLOGICKÉHO, HYGIENICKÉHO A VETERINÁRNEHO ZABEZPEČENIA:

 • Zabezpečenie potravinového dozoru a potravinovej bezpečnosti v útvaroch a zariadeniach OS SR v miestach stálych posádok, pri vyvedení a v miestach dislokácie v misiách NATO, EU a OSN.
 • Kontrola dodávateľov potravín z civilného sektoru.
 • Kontrola bezpečnosti potravín pri špeciálnej výrobe potravín KD (konzerovaná dávka), PODAP (pohotovostná dávka potravín), DANAP (dávka na prežitie) .
  Primárna diagnostika komunálnej hygieny, KJB (kuchynsko - jedálenských blokov), potravín pitných a odpadových vôd.
 • Zabezpečenie plnenia úloh preventívnej medicíny a zdravotníckeho prieskumu v poľných podmienkach, pri vyvedení vojsk a v zahraničných misiách.

Foto - hl. úlohy odboruFoto - hl. úlohy odboru

 

HLAVNÉ ÚLOHY SKUPINY LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY- IDENTIFIKAČNÉHO LABORATÓRIA:

 • Zabezpečenie laboratórnej kontroly hygieny ,sanitácie, potravín, pitnej vody u útvarov v stálych posádkach, v miestach ich výcvikovej dislokácie a v misiách
 • Výcvikové centrum pre Tímy preventívnej medicíny a RDOIT tímy/CS 4233, Špecializované pracovisko pre prácu a diagnostiku vysokovirulentných agens skupiny 1- 3/ antrax, TBC, HIV/ s možnosťou ochrany personálu a okolia na úrovni Bio safety level 3.

FOTOGALÉRIA:


Foto - Mikrobiologické laboratóriumFoto - Mikrobiologické laboratóriumFoto - Mikrobiologické laboratórium

Mikrobiologické laboratórium


Foto - Chemické laboratóriumFoto - Chemické laboratóriumFoto - Chemické laboratórium

Chemické laboratórium


Foto - Laboratórium PCRFoto - Laboratórium PCRFoto - Laboratórium PCR

Laboratórium PCR


Foto1 - Tím preventívnej medicíny, rýchlonasaditeľné tímyFoto1 - Tím preventívnej medicíny, rýchlonasaditeľné tímyFoto1 - Tím preventívnej medicíny, rýchlonasaditeľné tímyFoto1 - Tím preventívnej medicíny, rýchlonasaditeľné tímyFoto2 - Tím preventívnej medicíny, rýchlonasaditeľné tímyFoto2 - Tím preventívnej medicíny, rýchlonasaditeľné tímy

Tím preventívnej medicíny, rýchlonasaditeľné tímy

 

HLAVNÉ ÚLOHY ODDELENIA ŠPECIÁLNEJ IDENTIFIKÁCIE A DATABÁZY:

Oddelenie biobanky je špecializované pracovisko na zabezpečenie úloh stanovených v Zákone 346/2005 § 51 a.

Identifikácia prof. vojakov NRF, BG zoskup, misie, následne všetci prof.vojaci OSSR. Svoje úlohy vykonáva výhradne za účelom identifikácie prof. vojakov v zahraničných misiách, pri pôsobení v bojových operáciách a v operáciách na udržanie mieru.
Uchovávanie vzoriek biologického materiálu počas trvania služ. pomeru.

Za účelom idedentifikácie sa zhotovujú:

 • fotografia tváre
 • RTG snímok chrupu
 • Daktyloskopický odtlačok prstov rúk
 • DNA profil – markery

FOTOGALÉRIA:

Foto1 - biobankaFoto1 - biobankaFoto1 - biobankaFoto1 - biobankaFoto2 - biobanka

 

HLAVNÉ ÚLOHY TÍMU PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY A RÝCHLO NASADITEĹNÉHO TÍMU NA VYŠETROVANIE VZNIKU EPIDÉMIÍ:

 

Vyšetrovanie príčin epidémií a schopnosti surveillance a analýzy G 4233

V dnešnej dobe, keď popri globálnom otepľovaní a posune zemepisných teplotných pásem na sever je ďalšou nemalou hrozbou úmyselné zneužitie síl prírody úzkymi záujmovými skupinami proti ľudskej populácii sa stáva nevyhnutnosťou prevencia a ochrana pred týmito hrozbami. Toto platí aj v Ozbrojených silách, ktoré na ochranu svojich jednotiek potrebujú poznať prostredie, v ktorom ich budú nasadzovať a v prípade úmyselného použitia mikroorganizmov proti nim potrebujú rýchlo nasaditeľný tím, ktorý je schopný takúto situáciu predvídať a zvládať.

V štruktúrach NATO sú už dávnejšie zavedené Tímy preventívnej medicíny, rýchlonasaditeľné tímy na vyšetrovanie príčin epidémií a schopnosti surveillance a analýzy s označením G 4233. V Ozbrojených silách Slovenskej republiky bolo rozhodnuté, že budú zostavené dva takéto tímy pre použitie nielen na území Slovenska, ale ak budú o to požiadané, všade tam, kde to bude potrebné.

Tieto tímy zabezpečujú úlohy preventívnej medicíny v tomto rozsahu:

 • surveillance (monitoring) chorôb,
 • entomológia (skúmanie hmyzu),
 • bezpečnosť potravín,
 • kontrola kvality vody,
 • environmentálna surveillance (monitoring prostredia),
 • surveillance (monitoring) použitia biologických zbraní,
 • laboratórna analýza,
 • sanitácia.

Sledovanie výskytu chorôb funguje v skoro reálnom čase. Tím spracováva informácie o výskyte príznakov infekčných ochorení a dáva ich do vzájomných súvislostí. Vyhodnocuje takto možnosť úmyselného použitia biologických zbraní. Pri vyhodnocovaní situácie berie do úvahy aj možnosť mimovoľného úniku toxických látok, priemyselné havárie a výskyt endemických ochorení, teda ochorení prirodzene sa vyskytujúcich v danej oblasti, ktoré môžu za určitých okolností vyvolávať falošný dojem, že boli použité biologické zbrane.

Prieskum prostredia je zameraný nielen na sledovanie výskytu príznakov ochorení voľne žijúcich zvierat, ale aj na stav prostredia - rastlín a povrchovej vody a výskyt rôznych živočíšnych druhov, najmä stavovcov a bezstavovcov, ktoré by mohli predstavovať zdravotné riziko pre prítomné vojenské jednotky v oblastiach poľnej operácie.

Zdravotné riziko predstavované živočíchmi je dvojakého druhu. Niektoré živočíchy sú jedovaté a ich uhryznutie či uštipnutie môže spôsobiť vážne zdravotné problémy od alergických prejavov, cez poškodenie tkanív až po smrť. Tu radíme napríklad osy, včely, hady, škorpióny, pavúky. Na druhej strane môžu byť živočíchy nosičmi, čiže vektormi pôvodcov chorôb. Do tejto skupiny patria napríklad komáre, kliešte, ale aj cicavce v prípade besnoty, či vtáctvo v prípade salmonelózy či tuberkulózy.

Tímy preventívnej medicíny a RDOIT sú schopné vyhodnotiť celé územie pôsobenia spoločnej operácie tak, že sa motorovým vozidlom pohybujú po celej určenej ploche, zaznamenávajú pozorovania a odoberajú vzorky vody, pôdy, rastlín a živočíchov. Vzorky následne spracovávajú, analyzujú a vyhodnocujú v poľnom mobilnom hygienicko-epidemiologickom laboratóriu. Pri predpoklade dlhodobejšieho pôsobenia na určenom území sa buduje prenosné laboratórium v štandardnom ISO 1 C kontajneri, kde príslušníci presne identifikujú mikroorganizmy zistené v prostredí. Pre zabezpečenie plnohodnotnej práce tímov sa predpokladá, že jednotlivé krajiny spolupodieľajúce sa na vojenskej operácii tiež zabezpečia a poskytnú personál, vybavenie (vozidlá, spojenie) a údržbu spojenú s prácou RDOIT, teda im poskytnú všetku možnú podporu.

Ďalšou, veľmi dôležitou úlohou je poskytovanie veterinárnych, hygienických a sanitárnych služieb dislokovaným jednotkám a v prípade dohody aj domácemu obyvateľstvu.
Do tejto oblasti ich činnosti spadá kontrola bezpečnosti potravín a vody, starostlivosť o zdravie služobných zvierat, hospodárskych zvierat.

V prípade zistenia výskytu závažného ochorenia zvierat navrhujú opatrenia na ozdravenia chovu a zdolanie nákazy. Taktie navrhujú postupy sanácie prostredia a kontrolujú jej priebeh.

V prípade zistenia epidémie u ľudí, zabezpečujú a koordinujú činnosti potrebné pre vyliečenie chorých a ochranu ostatného obyvateľstva.

Preventívno-medicínske tímy priamo podávajú hlásenia hlavnému lekárovi nasadených jednotiek. Výsledky prieskumu konzultujú s miestnymi národnými zdravotníckymi úradmi a s velením operácií NATO v danej oblasti.

Rýchlonasaditeľný tím na vyšetrovanie príčin epidémií (RDOIT) je schopný po zistení príznakov použitia zbraní hromadného ničenia proti silám NATO, expozícii priemyselným rizikám (EIH) alebo epidémie endemických chorôb okamžite sa presunúť na miesto určenia. Výstupy z jeho analýzy prostredia sa používajú ako skorý varovný systém pre použitie zbraní hromadného ničenia, expozície EIH alebo epidémie endemických chorôb a takto sa tímy podieľajú na zlepšení celkovej zdravotníckej ochrany nasadených síl.

Správna epidemiologická analýza je založená na príjme veľkého množstva informácií o danom priestore a vykonaní laboratórnych analýz. Takto tímy budujú databázu údajov o zdravotných rizikách danej oblasti potrebnú pre sledovanie zmien prostredia a predpovedanie výskytu rizík pri jednotlivých operáciách. Tímami preventívnej medicíny vytvárané výstupy je možné používať aj pri ochrane proti terorizmu.

Na základe materiálov Komisie Ministra obrany boli dňom 1.7.2006 zriadené dva nasaditeľné tímy preventívnej medicíny a dva rýchlonasaditeľné tímy na vyšetrovanie príčin epidémií a analýzu v štruktúrach Vojenskej nemocnice Ružomberok. Je to vojenská poľná nemocnica, ktorej hlavná časť je dislokovaná v Liptovskom Mikuláši.

Jeden tím preventívnej medicíny sa skladá z nasledovných odborností:

 • epidemiológ,
 • veterinárny lekár,
 • entomológ,
 • dvaja laboratórni špecialisti,
 • dvaja laboranti,
 • dvaja vodiči.

Oba tímy navzájom úzko spolupracujú a v prípade potreby sa vedia vo väčšine odborných činností navzájom zastúpiť. Tímy boli zriadené pred relatívne krátkou dobou a vzhľadom na úzku odbornosť príslušníkov, je stále problematické dosiahnuť úplnú naplnenosť stavu. Pripravenosť na nasadenie je stanovená na rok 2012. V súčasnosti sú jednotliví príslušníci systematicky preškoľovaní vo svojich odbornostiach na špecializačných kurzoch, školeniach, seminároch a konferenciách. Pre stály kontakt s odbornými činnosťami sú príslušníci na dlhodobých stážach na odborných pracoviskách zaoberajúcich sa mikrobiológiou, hygienou, epidemiológiou. V súčasnosti sú miestom stáží Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakultná nemocnica Louisa Pasteura Košice, Štátne veterinárne a potravinové ústavy a Vojenský ústav hygieny a epidemiológie.

Hlavnou výzbrojou nosným zariadením pre tento cieľ síl sú Poľné mobilné hygienicko-epidemiologické laboratóriá - PMHEL, ktoré pôvodne pred zriadením tímov vo Vojenskej nemocnici boli zaradené v štruktúrach Vojenského ústavu hygieny a epidemiológie (VÚHE) v Bratislave a Vojenského veterinárneho ústavu (VVÚ) v Košiciach. Rovnako aj základ personálu tímov tvoria piati bývalí príslušníci VVÚ Košice a jeden z VÚHE Bratislava.
Tieto mobilné laboratóriá boli koncipované a postavené na základe tragických udalostí v jeseni roku 2001 a preto v súčasnej dobe prebieha doplnenie a modernizácia ich prístrojového vybavenia tak, aby toto laboratórium bolo schopné plniť požadované úlohy v plnom rozsahu. Nakoľko príslušníci oboch tímov v súčasnosti pôsobia na spomínaných odborných pracoviskách, je nevyhnutné, aby sa pravidelne stretávali a zosúlaďovali svoju činnosť. Toto prebieha na pravidelných vojenských cvičeniach v rámci cvičení vojenskej nemocnice - Field Hospital 2007, 2008 a 2009.

Odbornosť tímov v Ozbrojených silách SR je nezastúpiteľná. Podobné zameranie má sčasti aj prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany - prRCHBO v Rožňave. Jeho činnosť je v súčasnosti zameraná viac na chemickú a radiačnú zložku. V oblasti detekcie biologických zbraní sa jeho činnosť zužuje len na priamu detekciu a identifikáciu mikroorganizmov. Príslušníci Tímov PM a RDOIT sú pravidelne prizývaní na konzultácie pri budovaní vybavenia pri a školeniach prRCHBO a naopak, príslušníci tímov PM a RDOIT preberajú vedomosti o chemických a jadrových zbraniach od príslušníkov prRCHBO. Tímy PMaRDOIT sa problematikou chemických a jadrových zbraní zaoberajú len na úrovni zistenia ich prítomnosti v prostredí, na základe prístrojových meraní a na základe stôp v prostredí. Ich úlohou je následne po zistení prítomnosti navrhnúť najvhodnejšiu možnú terapiu pre zasahnuté jednotky a obyvateľstvo a prRCHBO sa viac zameriava na dekontamináciu ľudí a prostredia. Spoločné zameranie s inými prístupmi a teda aj inými výstupmi si precvičili zatiaľ na jednom, ale určite nie poslednom spoločnom cvičení One Team - One Goal 2008 na vojenskom cvičisku v Zemianskych Kostoľanoch, kde je možné cvičiť s reálnymi ostrými látkami. Toto cvičisko je svojou veľkosťou a zameraním jedinečné v Európe a na výcvik ho využívajú aj zložky ozbrojených síl ostatných krajín NATO. V roku 2008 sa na tomto cvičisku po prvý krát cvičilo s biologickými látkami práve na spomínanom cvičení One Team - One Goal.

V rámci medzinárodných kontaktov a vzťahov sú nadviazané výborné pracovné a aj priateľské vzťahy s analogickými tímami v štruktúrach Armády Poľskej republiky. Spolupráca s poľskými CRESH - Centrum Reagovania Epidemiologičnego a Sozdania Hygieničnego - prebieha už štvrtý rok. Za túto dobu sa uskutočnili štyri spoločné cvičenia.

Cvičenie BORÓWNO 2007 sa konalo v priestoroch pri meste Bygdošč, BIOSAFE 2008 a ESCULAP 2009 prebiehali vo vojenskom výcvikovom priestore Wesola pri Waršave a tímy CRESH sa zúčastnili cvičenia One Team - One Goal 2008 v Zemianskych Kostoľanoch. Cvičenia BIOSAFE 2008 sa zúčastnili v tej dobe všetci príslušníci PM a RDOIT s kompletným PMHEL a s odberovým vozidlom.

V rokoch 2008 a 2009 sa cvičení vo VVP vo Wesole cvičení zúčastnili a odbornú spoluprácu nadviazali aj príslušníci Národnej Gardy USA.

Tímy priamo na miestie určenia zisťujú iba pravdepodobnú prítomnosť niektorého z epidemiologicky závažných mikroorganizmov. Buď je to dôkazom prítomnosti jeho povrchových štruktúr technikami a prístrojmi, ktoré fungujú na podobnom princípe ako tehotenské testy, alebo na základe prítomnosti jeho nukleových kyselín - DNA a v prípade niektorých vírusov RNA. Definitívne potvrdenie je však potrebné urobiť v “kamennom” laboratóriu. Tu sa dokáže to, že mikroorganizmus zistený na určenom mieste je životaschopný a spôsobilý vyvolať ochorenie, prípadne až smrť.

Na tento účel je pre tímy PM a RDOIT budované aj “kamenné” laboratórium s vyššou úrovňou biologickej bezpečnosti v priestoroch Vojenskej nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Svojim prístrojovým vybavením to bude jedno z najmodernejších a najbezpečnejších pracovísk takéhoto zamerania na území Slovenskej republiky.

FOTOGALÉRIA:

Foto1 - Vyšetrovanie príčin epidémií a schopnosti surveillance a analýzy G 4233Foto1 - Vyšetrovanie príčin epidémií a schopnosti surveillance a analýzy G 4233Foto1 - Vyšetrovanie príčin epidémií a schopnosti surveillance a analýzy G 4233Foto1 - Vyšetrovanie príčin epidémií a schopnosti surveillance a analýzy G 4233Foto2 - Vyšetrovanie príčin epidémií a schopnosti surveillance a analýzy G 4233Foto2 - Vyšetrovanie príčin epidémií a schopnosti surveillance a analýzy G 4233Foto2 - Vyšetrovanie príčin epidémií a schopnosti surveillance a analýzy G 4233Foto2 - Vyšetrovanie príčin epidémií a schopnosti surveillance a analýzy G 4233Foto3 - Vyšetrovanie príčin epidémií a schopnosti surveillance a analýzy G 4233

 

Iné aktivity - výstavy:

FOTOGALÉRIA:

 • MEDIPHARM 2007

  Foto1 - MEDIPHARM 2007Foto1 - MEDIPHARM 2007Foto1 - MEDIPHARM 2007Foto1 - MEDIPHARM 2007Foto2 - MEDIPHARM 2007Foto2 - MEDIPHARM 2007

 • IDEB 2008

  Foto - IDEB 2008Foto - IDEB 2008Foto - IDEB 2008Foto - IDEB 2008

 

Skočiť na menu
Share